فروش بنتونیت Bentonite

بنتونیت از ورقه های آلومینا و سیلیکا با پیوند سست تشکیل شده که می تواند در محیط آبی به ذرات با ابعاد 0.003 میکرومتر ضخامت و 0.01 میکرومتر طول جدا شود. خاصیت جدا شدن آسان و بار الکتریکی منفی سبب انتشار وسیع آن در آب می شود. بنتونیت کاتیونهای قابل مبادله  Na+ Ca2+, یا Mg2+ ادامه ی مطلب